Thông báo kết luận Hội đồng thi thăng hạng CDNN năm 2020

01 tháng 07, 2020

Thông báo số 1055/TB-ĐHKTQD về Kết luận của Hội đồng xét cử viên chức tham dự thi thăng hạng CDNN từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) và từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông báo Danh sách giảng viên cơ hữu được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

19 tháng 05, 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________

Số 680/TB-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Danh sách giảng viên cơ hữu được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

      

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Căn cứ Thông tư 04/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2019 và Thông tư 06/TT-BGDĐT, ngày 19/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

     Thực hiện Thông báo số 50/HĐGSNN ngày 6/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020,

     Ngày 7/5/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã họp và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020. Danh sách đề cử gồm 13 thành viên có tên sau:

 1. GS.TS Mai Ngọc Cường, Tạp chí KT&PT
 2. GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường
 3. GS.TS Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng
 4. GS.TS Hoàng Văn Hoa, Khoa kinh tế học
 5. GS.TS Ngô Thắng Lợi, Khoa Kế hoạch – Phát triển
 6. GS.TS Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện PTBV
 7. PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng
 8. PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng
 9. PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCCB
 10. PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà, TK.KHQL
 11. PGS.TS Nguyễn Thị Minh, Khoa Toán KT
 12. PGS.TS Tô Trung Thành, TP.QLKH
 13. PGS.TS Bùi Đức Thọ, Phó Hiệu trưởng.

(Danh sách xếp theo giáo sư, phó giáo sư và thứ tự A, B, C)

Trường thông báo đến đơn vị, cá nhân kết quả đề cử danh sách thành viên Hội đồng giáo sư năm 2020 thời gian từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020. Nếu đơn vị và cá nhân có ý kiến về danh sách đề cử, đề nghị gửi ý kiến qua Phòng Tổ chức cán bộ trước 16 giờ 00 ngày 15/5/2020 để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng. Sau thời gian trên Hiệu trưởng sẽ quyết định thành lập Hội đồng theo quy định./.

          Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TH, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Designed and Developed by
Top